نگاهی به فعالیت‌های موسسه رسایش در سال 95 و 96

 

معرفي

مؤسسه رسايش با هدف اعتباربخشي و ايجاد تحول در موضوع همايشهاي علمي، آموزشي، صنعتي و برگزاري فراگير سمينارها و نمايشگاههاي ملي و بينالمللي تأسيس شده است. يکي از مهمترين نقاط قوت مؤسسه رسايش در برگزاري رويدادهاي تخصصي، بهرهگيري از شيوههاي نوآورانه و خلاق است تا اين رويدادها را به رسانههايي تأثيرگذار تبديل کند. رسانههايي که نه فقط در يک زمان محدود و مشخص، بلکه در طول زمان بتواند پيام دستاندرکارانشان را به گوش مخاطبان هدف برساند. همچنين يکي ديگر از مهمترين ويژگيهاي رسانهاي و تبليغاتي اين مؤسسه ميتوان به تبديل يک واقعه ساده به رويدادي ماندگار، گسترش يک رويدادي ملي به يک اتفاق جهاني و رشد رسانههاي تبليغاتي صنعت آموزش اشاره کرد.

سابقه فعاليت

مؤسسه رسايش از ابتداي تأسيس در سال 1391 به طور رسمي وارد عرصه برگزاري همايشها، کنفرانسها و نمايشگاههاي مختلف شده است. از همان ابتداي تأسيس تا کنون فعاليتهاي متعددي توسط اين مؤسسه صورت گرفته است که به طور خلاصه به شرح برخي از اين رويدادهاي تخصصي ميپردازيم:

برگزاري اولين همايش و نمايشگاه ملي طلاي سبز، دي 1391

  برگزاري اولين سمينار تخصصي طب سنتي، اسفند 1391

  اولين همايش مکملهاي غذايي، رژيمي و دارويي افق 1404، شهريور 1392

  دومين همايش و نمايشگاه ملي طلاي سبز، آبان 1392

  سلسله همايشهاي ايمني در کارگاههاي ساختماني، رويکرد اول: ايمني در گودبرداري، آذر 1392

دومين سمينار تخصصي طب سنتي با رويکرد اصلاح سبک زندگي، اسفند 1392

چهارمين مراسم شب فيلمنامه، ارديبهشت 1393

  دومين همايش مکملهاي غذايي، رژيمي و دارويي افق 1404، خرداد 1393

دومين جشنواره و نمايشگاه ملي گياهان دارويي، فرآوردههاي طبيعي و طب سنتي ايران، مهر 1393

سومين همايش ملي طلاي سبز، آبان 1393

اولين همايش بينالمللي بلندمرتبهسازان خاورميانه، دي 1393

  سومين سمينار تخصصي طب سنتي، اسفند 1393

برگزاري بازارچه خيريه سمنها و کارآفرينان، اسفند 1393

پنجمين مراسم شب فيلمنامه، ارديبهشت 1394

روز جهاني موزه و انتخاب موزههاي برتر، ارديبهشت 1394

سومين همايش مکملهاي غذايي و رژيمي با نگاهي به سلامت مکملهاي ورزشي، مرداد 1394

چهارمين همايش طلاي سبز و اولين جشنواره طب سنتي، مهر 1394

چهارمين کنفرانس حوادث رانندگي و جادهاي، آبان 1394

پانزدهمين همايش سياستهاي توسعه مسکن در ايران، آذر 1394

دومين کنفرانس بناهاي بلند، آذر 1394

شمارش آراي مردمي جشنواره فيلم فجر، بهمن 1394

سومين همايش پروبيوتيک و غذاهاي فراسودمند، بهمن 1394

چهارمين سمينار تخصصي طب سنتي، اسفند 1394

سلسله همايشهاي چالشها و فرصتها در مسير پيوستن به سازمان جهاني تجارت در حوزه دارو، ارديبهشت 1395

نهمين آيين انتخاب موزه برتر و مراسم بزرگداشت روز جهاني موزه، ارديبهشت 1395

چهارمين همايش مکملهاي غذايي و رژيمي - زن، مادر و کودک، خرداد 1395

سيزدهمين اجلاس شهرداران جاده ابريشم، شهريور 1395

دومين نمايشگاه بينالمللي دارو و صنايع وابسته، شهريور 1395

اولين نمايشگاه تخصصي کتابهاي علوم دارويي، پزشکي - دانشگاهي، شهريور 1395

شانزدهمين همايش سياستهاي توسعه مسکن در ايران، مهر 1395

پنجمين همايش بينالمللي مهندسي ژئوتکنيک و مکانيک خاک، آبان 1395

سومين کنفرانس بناهاي بلند، دي 1395

شمارش آراي مردمي سيوپنجمن جشنواره جهاني فيلم فجر، بهمن 1395

پنجمين همايش طلاي سبز، بهمن 1395

پنجمين سمينار طب سنتي، اسفند 1395

همايش تقدير از چهرههاي ماندگار و کارآفرينان برتر راه و شهرسازي - جايزه دادمان، اسفند 1395

فعاليتهاي مؤسسه رسايش در حوزه نشر و مطبوعات

ماهنامه تخصصي غذا و دارو

  نشريه بناي شهر

  سالنامه غذا و دارو

  سالنامه موزهها و مراکز گردشگري

  انتشار کتابها و خبرنامههاي ويژه همايشها و نمايشگاههاي برگزار شده توسط مؤسسه

خبرنامه انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران - سه دوره، تابستان 1392

فصلنامه تخصصي دومان، آذر 1392

مهمترين فعاليتهاي 1396 مؤسسه رسايش

باشگاه هواداران جهاني فيلم فجر، ارديبهشت 1396

يازدهمين مراسم انتخاب موزههاي برتر، ارديبهشت 1396

پنجمين همايش مکملهاي غذايي، رژيمي و ورزشي، ارديبهشت 1396

سومين نمايشگاه بينالمللي دارو و صنايع وابسته (ايرانفارما)، 1396

سومين کنفرانس بناهاي بلند، زمستان1396

ششمين همايش طلاي سبز، زمستان1396

ششمين سمينار تخصصي طب سنتي، زمستان 1396